Undervisning och lärande

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, Lpfö-18 och arbetar aktivt med att skapa en god pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande går hand i hand. Grunden i vår barnsyn är det kompetenta barnet och att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Varje enskilt barn har en egen förmåga till lusten att lära och utforska. Vi arbetar i projekt med barnen under läsåret och vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet att söka kunskaper. Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Att arbeta i projekt ger också den vardagliga verksamheten en röd tråd.

Vi prioriterar och arbetar aktivt med barnens språkutveckling för att ge dem de bästa förutsättningar inför kommande lärande. I undervisningen ingår även matematik, natur, teknik och hur man är en bra kompis.  

Masterkatten

Förskolans styrdokument

  • Skollagen
  • Läroplanen
  • FN:s Barnkonventionen
  • Allmänna råd
  • Riktlinjer för fristående förskola – Stockholms stad

Förskolans uppdrag Undervisning och utbildning

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18). Alla undervisningar och utbildning skall bygga på ett förhållningsätt och en barnsyn som främjar alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolans uppdrag lek

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Förskolans uppdrag språkutveckling och kommunikation

Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (Lpfö 18)

Förskolans värdegrund och uppdrag

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Förskolans rutiner

Förskolans rutiner bildar ramar för hela förskolans verksamhet. För barnen innebär tydliga rutiner trygghet. Barnen kommer till förskolan med olika individuella erfarenheter och ska för första gången ingå i en större grupp. Alla barn i gruppen ska trivas och ha roligt och varje barn deltar utifrån var och ens förutsättningar. Barn lär av varandra och i gruppen lär de sig att visa hänsyn, vänta på sin tur, integritet, sätta stopp, empati, säga eller göra förlåt. Vi lär oss respektera varandra.

Dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att kunna följa barnets och gruppens lärande. Barnen får reflektera över sitt lärande och träna på att återberätta det varit med om under dagen. På så sätt får vi syn på hur vi kan gå vidare i vårt arbete. Vi lägger in vår dokumentation i TYRA. Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Vi dokumenterar gruppens och ditt barns utveckling och lärande genom bild, film och text som du kan ta del av i TYRA.

Adress
Kvarnhagsgatan 50
165 54 Hässelby

Kontakt
info@masterkatten.se
0760 20 28 09

Masterkatten